Choose the best answer for the following sentence:

 In some places in the world, many people ____________ basic human rights.

 

A.

have denied

B.

are denying

C.

are being denied

D.

deny

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

are being denied

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...