Choose the best answer for the following sentence:

It is said that reading ______________ of a child when he leams to evaluate information in the book.
 

A.

sharpen the thinking processes

B.

weaken the thinking processes

C.

sharpens the thought processes

D.

weakens the thought processes

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sharpens the thought processes

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.