Choose the best answer for the following sentence:

It’s interesting at parties to see how people ____________  socially.

 

A.

cough                     

B.

interact             

C.

 keep                     

D.

tuck

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

interact 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...