Choose the best answer for the following sentence:

This book will provide you ___________ all the information you need.
 

A.

for   

B.

of   

C.

with   

D.

x (nothing)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.