Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

It/ stupid/ him/ give up/job/ need/ money.

A.

It was stupid with him to give up his job when he needed the money.

B.

 It was stupid to him to give up his job when he needed the money.

C.

It was stupid of him to give up his job when he needed the money.

D.

 It was stupid for him to give up his job when he needed the money.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It was stupid of him to give up his job when he needed the money.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...