Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

I / have / computer / I / send / him / e-mail /.

A.

If I had a computer, I would send him an e-mail.

B.

If I have a computer, I would send him an e-mail.

C.

If I had a computer, I will send him an e-mail.

D.

If I would have a computer, I would send him an e-mail.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

If I had a computer, I would send him an e-mail.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.