Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:

The film / very controversial / ending / marriage / love/ Rhett Butler / Scarlet O'Hara//.

A.

The film has a very controversial ending about the marriage and love of Rhett Butler and Scarlet O'Hara.

B.

The film has a very controversial ending about the marriage and love from Rhett Butler and Scarlet O'Hara.

C.

The film has very controversial ending with the marriage and love of Rhett Butler and Scarlet O'Hara.

D.

The film had a very controversial ending about the marriage and love of Rhett Butler and Scarlet O'Hara.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The film has a very controversial ending about the marriage and love of Rhett Butler and Scarlet O'Hara.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...