Choose the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:   

We arrived home late last night. We ­­­______ to wait half an hour for a taxi.         

A.

A. have        

B.

B. had                  

C.

C. ought

D.

D. must

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B

Must + V (không có giới từ to) => D loại

Ought to: nên => về nghĩa trong câu thì không phù hợp => loại

Trong câu đang dùng thì quá khứ, do đó không thể sử dụng have => loại

Đáp án: had to: phải…

Dịch: Tối qua chúng tôi về nhà muộn. Chúng tôi đã phải đợi taxi nửa tiếng.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.