Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

daydream               breathe                 threat                  reason

A.

daydream   

B.

breathe  

C.

threat  

D.

reason

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

threat 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.