Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

water                     watch                  warm                      quarter

A.

water                     

B.

watch                  

C.

warm                      

D.

quarter

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

watch       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...