Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa một cation sau đây: NH4+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ (nồng độ khoảng 0,1M). Dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch trên, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch?

A.

2 dung dịch.

B.

3 dung dịch.        

C.

1 dung dịch.        

D.

5 dungdịch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nhận biết được cả 5 dung dịch NH4+: tạo khí mùi khai; Mg2+: tạo kết tủa trắng; Fe2+: tạo kết tủa trắng xanh; Fe3+: tạo kết tủa nâu đỏ; Al3+: tạo kết tủa trắng, tan trong kiềm dư

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.