Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiên mà không có ở chọn lọc tự nhiên?

(1) Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

(2) Có thể làm biến đổi mạnh tần số alen của quần thể.

(3) Có thể tác động liên tục qua nhiều thế hệ.

(4) Có thể làm biến đổi vô hướng tần số alen của quần thể.

(5) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể         

A.

A: 1

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các đặc điểm (1), (2) có ở cả yếu tố ngẫu nhiên và CLTN.

Đặc điểm (3) chỉ có ở CLTN.

Đặc điểm (4), (5) chỉ có ở yếu tố ngẫu nhiên.  

 

Vậy đáp án đúng là: B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.