Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su là :

A.

2 : 3.

B.

1 : 3.

C.

1 : 2.

D.

3 : 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 : 2.

Gọi công thức phân tử của cao su buna-S là: (C4H6)x(C8H8)y.

(C4H6)x(C8H8)y  +  xBr2    (C4H6Br2)x(C8H8)y

(54x + 104y)       160x (gam)

     5,668             3,462 (gam)

5,668.160x = 3,642(54x + 104y) 906,88x = 186,948x + 360,048y

719,932x = 360,048y. Vậy x : y = 1 : 2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.