Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công nhanh chóng và ít đổ máu là do

A.

Đảng có sự chuẩn bị chu đáo và chớp đúng thời cơ.

B.

Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện..

C.

Có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm của Đảng qua các phong trào cách mạng.

D.

Đảng có sự chuẩn bị chu đáo và các tầng lớp trung gian ngả hẳn về phía cách mạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: suy luận Cách giải: Hoàn cảnh khách quan thuận lợi Giữa tháng 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang, tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho Tổng khởi nghĩa. Chủ trương, biện pháp để khởi nghĩa giành chính quyền Ngày 13 - 8 - 1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh thành lập Uỷ ban Khởi nghĩa toànquốc. Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bố “Quân lệnh số l”phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cảnước. Từ ngày 14 đến ngày 15 - 8 - 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa. Từ ngày 16 đến ngày 17 - 8 - 1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. => Nếu có thời cơ thuận lợi nhưng không có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng để chớp thời cơ thì cũng không thể đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Đáp án đúng là A!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.