Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra và giành thắng lợi trong khoảng thời gian nào?

A.

Từ 14-8-1945 đến 2-9-1945.

B.

Từ 14-8-1945 đến 28-8-1945.

C.

Từ 15-8-1945 đến 28-8-1945.

D.

Từ 13-8-1945 đến 2-9-1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.