Đặc trưng nào của pháp luật làm nên giá tri công bằng, bình đẳng của pháp luật?

A.

Tính quy phạm phổ biến.        

B.

Tính quyền lực bắt buộc chung.

C.

Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.        

D.

Tính hiện đại và tính phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Tính quy phạm phổ biến (làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của PL):

-Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung.

- Được áp dụng:

+ Nhiều lần

+ Ở nhiều nơi

+ Đối với tất cả mọi người. 

+ Trong mọi lĩnh vực của ĐSXH ( Ranh giới phân biệt pháp luật với các quy phạm XH khác.

– Các QPXH khác chỉ được áp dụng đối với từng tổ chức riêng biệt).

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.