Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở nước nào của Đông Nam Á?

A.

Việt Nam.

B.

Mã Lai.

C.

Phi-líp-pin.

D.

In-đô-nê-xi-a.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 11 trang 84 Cách giải: Đầu thập niên 20, giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á bắt đầu trưởng thành. Một số Đảng Cộng sản được thành lập, đầu tiên là đảng cộng sản Inđônêxia (5-1920).  Đáp án đúng là D!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.