Dãy chất nào sau đây tác dụng với nước ?

A.

Cao, Na2O,Al2O3

B.

Na2O, BaO, K2O

C.

Na2O,MgO,ZnO

D.

K2O, BaO,FeO

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.