Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là:

A.

Nước brom.

B.

CaO.

C.

Dung dịch Ba(OH)2.

D.

Dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nước brom.

SO2 + Br2 + 2H2  H2SO4 + 2HBr (làm giấy quỳ đổi thành màu đỏ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.