Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đây         

A.

A: Fe(NO3)3.

B.

B: HCl.

C.

C: HNO3

D.

D: NaOH

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A. Sai, Nếu dùng dung dịch Fe(NO3)3 dư thì chỉ loại bỏ được Al, Fe.

B. Đúng, Nếu dùng dung dịch HCl dư thì loại bỏ được cả 3 chất Al, Fe, CuO vì 3 chất trên đều tan trong dung dịch HCl còn Ag thì không tan trong dung dịch HCl.

C. Sai, Nếu dùng dung dịch HNO3 dư thì tất cả các chất đều tan trong HNO3.         

D. Sai, Nếu dùng dung dịch NaOH dư thì chỉ loại bỏ được Al.  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.