Điểm giống nhau giữa chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên là:

I. Đều đào thải các cá thể mang biến dị bất lợi, tích lũy các biến dị có lợi.

II. Đều có cơ sở dựa vào tính biến dị và di truyền của sinh vật.

III. Biến dị đều có vai trò cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc, còn di truyền có vai trò tích lũy các biến dị có lợi qua các thế hệ.

IV. Đều xuất hiện cùng một thời điểm.

V. Đều hình thành tính đa dạng và thích nghi của sinh vật.

Phương án đúng là:

A.

I, II, III, V.

B.

I, II, III, IV, V.

C.

I, II, IV, V.

D.

II, III, IV, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I, II, III, V.

Đều đào thải các cá thể mang biến dị bất lợi, tích lũy các biến dị có lợi.

Đều có cơ sở dựa vào tính biến dị và di truyền của sinh vật.

Biến dị đều có vai trò cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc, còn di truyền có vai trò tích lũy các biến dị có lợi qua các thế hệ.

Đều hình thành tính đa dạng và thích nghi của sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...