Điểm khác biệt giữa cấu tạo của ADN với cấu tạo của tARN là: 1. ADN có cấu tạo hai mạch còn tARN có cấu tạo một mạch. 2. ADN có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung còn tARN thì không có. 3. đơn phân của ADN có đường và thành phần bazơ khác với đơn phân tARN. 4. ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn tARN. Phương án đúng:

A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 1, 3, 4
D. 1, 2, 3, 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Các đặc điểm 1, 3, 4 đúng 2 sai vì tARN cũng có nguyên tắc bổ sung

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.