Đồ thị hàm số img1có 3 điểm cực trị tạo thành 1 tam giác có diện tích bằng 32 khi:           

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 - Phương pháp: + Tìm y’, giải pt y’=0 + Để hàm số đã cho có 3 cực trị thì pt y’ = 0 phải có 3 nghiệm phân biệt + Giả sử 3 điểm cực trị - Cách giải: img1  Để hàm số đã cho có 3 cực trị thì pt y’ = 0 phải có 3 nghiệm phân biệt img2 Giả sử 3 điểm cực trị là: img3 Tam giác ABC cân ở C, gọi img4 là trung điểm của AB img5  img6  Có img7 => Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.