Đốt 12,8g Cu trong không khí rồi hòa tan chất rắn thu được bằng dung dịch HNO3 0,5M thoát ra 448 (ml) khí NO (đktc). Thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 đã dùng là:

A.

0,56 lít.

B.

0,84 lít.

C.

1,12 lít.

D.

1,68 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

0,84 lít.

Cu NO

Suy ra chất rắn gồm CuO và Cu còn dư.

nCu ban đầu = 12,8 : 64 = 0,2 (mol).

nNO = 0,448 : 22,4 = 0,02 (mol).

    2Cu      + O2 CuO

(0,2-0,03)          → 0,17 (mol)

3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

0,03     0,08                       ← 0,02

CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O

0,17     0,34

= 0,08 + 0,34 = 0,42 (mol)  = 0,42 : 0,5 = 0,84 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...