Dung dịch X chứa các ion: img1.Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (đktc) và 1,07 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là: ( biết quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)           

A.

A: 7,04 gam

B.

B: 7,46 gam

C.

C: 3,73 gam

D.

D: 3,52 gam  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  +) img1dung dịch X + dung dịch NaOH dư                 img2 Mol: img3               img4 Mol: img5 +) img6dung dịch X + dung dịch BaCl2 dư            img7 Mol: img8 Vì dung dịch X trung hòa về điện nên ta có: img9  Þ 3.0,01 + 0,03 - 2.0,02 = 0.02 mol img10  = 2.(0,01.56 + 0,03.18 + 0,02.96 + 0,02.35,5) = 7,46 (g)  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.