Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là  

A.

A: 8,2

B.

B: 10,2

C.

C: 12,3

D.

D: 15,0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương trình: img1  mol: 0,15 0,15 img2 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.