Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It is believed that there is another world for the death people.

A.

believed

B.

there is

C.

another world

D.

death

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

death → dead

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.