Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It’s him who has won the gold medal for men’s long jump.

A.

him

B.

has won

C.

gold medal

D.

men’s long jump

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

him → he

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.