Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The use of English ethnic dialects vary from region to region and social group to social group.

A.

The use

B.

vary

C.

from

D.

and

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

vary → varies

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.