Gen có G = 20% và 720 nuclêôtit loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có X = 276 nuclêôtit và 21% A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1404 nuclêôtit loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?         

A.

Mạch 2; 2 lần

B.

Mạch 1; 4 lần

C.

Mạch 1; 3 lần

D.

Mạch 2; 3 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gen có: G = 20% và T = 720
→ Vậy X = G = 20% và A = T = 720
G = 20% nên A = T = 30%
→ X = G = 480 → Tổng số nu là 2400
Mạch 1 có X1 = 276 và A1 = 21% số nu của mạch ⇒ A1 = 0,21 ×× 1200 = 252
Vậy mạch 2 có số nu loại A là A2 = 720 - 252 = 468
Ta có U trên mARN bắt cặp bổ sung với A trên mạch mã gốc trong phiên mã
Do đó ta xét 1404 không chia hết cho 252 và 1404 chia 468 được 3
→ Mạch 2 là mạch mã gốc
Số lần phiên mã là 3 lần.

Vậy đáp án là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.