Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn thì số cá thể dị hợp Aa trong quần thể sẽ là:

A.

9900.

B.

900.

C.

8100.

D.

1800.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1800.

Quần thể đạt trạng thái cân bằng nên ; p + q =1

Quần thể có 10000 cá thể, đạt trạng thái cân bằng di truyền và số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn aa là 100.

 q2(aa) - 100/10000 = 0,01  q(a) = 0,1. Do đó p(A) = 1 - 0,1 = 0,9.

Vậy số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) là:

2pq (Aa) = 2. (0,9. 0,1).10000 = 1800 (cá thể).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.