Giả sử qua phép tịnh tiến theo vectơ img1, đường thẳng img2 biến thành đường thẳng img3 Mệnh đề nào sau đây sai?        

A.

img1 trùng img2 khi img3 là vectơ chỉ phương của img4

B.

img1 song song img2 khi img3 là vectơ chỉ phương của img4

C.

img1 song song img2 khi img3 không phải là vectơ chỉ phương của img4

D.

img1 không bao giờ cắt img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...