Giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 bằng:  

A.

22.

B.

24.

C.

15.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1; img2img3img4. Ta có img5; img6; img7. Vậy img8   

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.