Giai cấp công nhân Việt Nam chịu 3 tầng áp bức bóc lột của ?

A.

Địa chủ phong kiến, tiểu tư sản, tư sản mại bản.

B.

Phong kiến, tư sản Việt Nam, tiểu tư sản.

C.

Đế quốc, phong kiến và tư sản mại bản.

D.

Đế quốc, tư sản dân tộc và tư sản mại bản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đế quốc, phong kiến và tư sản mại bản.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...