Giao phấn giữa cây bố mẹ chưa biết kiểu gen, F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây hạt dài : 1 cây hạt bầu. Có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên?

A.

2.

B.

4.

C.

5.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5.

Tỉ lệ kiểu hình phân tính: 

3 cây hạt dài : 1 cây hạt bầu = 4 tổ hợp giao tử = 2 x 2 = 4 x 1 hoặc tỉ lệ tương ứng là 6 : 2 = 8 tổ hợp giao tử = 4 x 2.

Vậy cơ thể đem lai có thể cả 2 cơ thể cho 2 giao tử trong đó phải có gen A, a và gen B. Hoặc:

+ 1 cơ thể đem lai có 4 giao tử cơ thể kia cho 1 giao tử.

+ 1 cơ thể đem lai có 4 giao tử cơ thể kia cho 2 giao tử.

Vậy ta có 5 phép lai thỏa mãn : AaBB x Aabb - 3 hạt dài : 1 hạt bầu.

AaBB x AaBB - 3 hạt dài : 1 hạt bầu; AaBB x aabb - 3 hạt dài : 1 hạt bầu.

AaBB x AaBb - 6 hạt dài : 2 hạt bầu; Aabb x aaBb - 3 hạt dài : 1 hạt bầu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.