Gieo một con súc sắc 2 lần. Số phần tử của không gian mẫu là

A.

6.

B.

12.

C.

18.

D.

36.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số phần tử của không gian mẫu là 6.6=36 cách.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.