Glucozơ có thể tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng với img1. Qua hai phản ứng này chứng tỏ glucozơ: 

A.

Chỉ thể hiện tính khử.         

B.

Chỉ thể hiện tính oxi hóa. 

C.

Không thể hiện tính khử và tính oxi hóa. 

D.

Thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi phản ứng với img1, glucozơ thể hiện tính khử Khi phản ứng với img2 (Ni, img3), glucozơ thể hiện tính oxi hóa.

Vậy đáp án đúng là D. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.