Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A.

A : UMN = VM – VN.

B.

B : UMN = E.d

C.

C : AMN = q.UMN

D.

D : E = UMN.d

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Các công thức UMN = VM – VN, UMN = E.d, AMN = q.UMN đều là các công thức đúng.

CHỌN D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.