Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu, đặt tại 2 đỉnh của một tam giác đều cạnh a. Xác định cường độ điện trường tại đỉnh còn lại của tam giác do hai điện tích kia gây ra:

A.

E = kimg1

B.

E = k img1        

C.

E = 2kimg1

D.

E = img1kimg2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: -       Gọi img1lần lượt là cường độ điện trường do img2 gây ra tại A. Giả sử điện tích dương đặt tại A và điện tích âm đặt tại B. -       img3 có phương AB, chiều hướng ra xa điểm điện tích q1, có độ lớn là img4. -       img5 có phương AB, chiều hướng lại gần điểm điện tích q2, có độ lớn là img6. -       Góc hợp bởi hai vector img7là 120o, và do E1 = E2 nên img8 -       Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.