Hành vi nào sau đây là xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự?

A.

Vu khống người khác.

B.

Bóc mở thư của người khác.

C.

Vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý.

D.

Bắt người không có lý do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Vu khống người khác là xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự.

Vì vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.