Hệ số img1 trong khai triển biểu thức img2 bằng:        

A.-5670
B.13608
C.13608
D.5670
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Ta có: img1  Vậy hệ số của img2 trong khai triển biểu thức img3 là:  làimg4. Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.