Họ nguyên hàm của hàm số y=2x2+xlnx+1x

A.x2+x+1lnxx22+x+C .
B.x2+x1lnx+x22x+C .
C.x2+x+1lnxx22x+C .
D.x2+x1lnxx22+x+C .
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Chọn C
Ta có: 2x2+xlnx+1xdx=2x+1lnxdx+1xdx=I1+I2 .
I1=2x+1lnxdx . Đặt u=lnxdv=2x+1dxdu=1xdxv=x2+x .
I1=x2+xlnxx2+x1xdx=x2+xlnxx+1dx=x2+xlnxx22x+C1.
I2=1xdx=lnx+C2 .
2x2+xlnx+1xdx=I1+I2=x2+xlnxx22x+C1+lnx+C2=x2+x+1lnxx22x+C. .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.