Hòa tan m gam hỗn hợp fructozơ và mantozơ vào nước, rồi chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Cho phần 1 phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 4,32 gam Ag.

- Đun nóng phần 2 với dung dịch axit loãng đến phản ứng hoàn toàn, trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng rồi cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 6,48 gam Ag.

Giá trị của m là:

A.

10,44.

B.

5,22.

C.

6,48.

D.

3,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10,44.

Phần 1: phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3:

Fructozơ 2Ag

    x                             2x (mol)

Mantozơ  2Ag

     y                            2y (mol)

nAg = 2x + 2y = 0,04    (1)

Phần 2: Đun nóng với dung dịch axit loãng:

Fructozơ 2Ag

     x                 2x (mol)

Mantozơ  2glucozơ

     y                 2y (mol)

Glucozơ 2Ag

   2y               4y (mol)

nAg = 2x + 4y = 0,06    (2)

Từ (1) và (2)  x = 0,01 (mol); y = 0,01 (mol)

 m = 2.(0,01.180 + 0,01.342) = 10,44 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.