Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,2 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ mol 1:3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị lớn nhất của m là:

A.

2,40.

B.

2,54.

C.

3,46.

D.

2,26.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

X: NH4OOC-COONH3CH3 hoặc CH2(COONH4)2 và Y: (CH3NH3)2CO3 hoặc CO3(NH4)(NH3C2H5).

X, Y đều tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí theo tỉ lệ 1:2:2.

Đặt số mol X: a mol; Y: b mol img1  Vì khí có tỉ lệ mol 1:3 nên có hai trường hợp:

TH 1: X là NH4OOC-COONH3CH3 và Y là:                                     img2 

TH 2: X là CH2(COONH4)2 và Y là:                                      img3  img4   

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...