Khi cho khí CO2 (TN1 ) và dung dịch HCl loãng (TN2) lần lượt tác dụng với dung dịch muối NaAlO2 thì có hiện tượng:

A.

Cả 2 TN đều xuất hiện kết tủa sau đó tan dần.

B.

TN1: xuất hiện kết tủa sau đó tan dần. TN2: xuất hiện kết tủa tăng dần.

C.

TN1: có xuất hiện kết tủa trắng tăng dần. TN2: có xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan dần.

D.

2 TN đều xuất hiện kết tủa, không tan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

TN1: có xuất hiện kết tủa trắng tăng dần. TN2: có xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan dần.

TN1        CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓ + Na2CO3

TN2         HCl + NaAlO2 +H2O  →   NaCl + Al(OH)3

              2Al(OH)3 + 6HCl →  2AlCl3 +3 H2O

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.