Khi nói đến ý nghĩa của sự đóng xoắn và tháo xoắn của các NST trong quá trình phân bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?        

 I. Thuận lợi cho sự tự nhân đôi của NST.         II. Thuận lợi cho sự phân li của NST.         III. Thuận lợi cho sự tập hợp các NST tại mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.         IV. Thuận lợi cho sự vận động của NST trong phân bào.         

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cả 4 phát biểu điều đúng

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.