Lai khác thứ biểu hiện được ưu thế lai đột biến do:

A.

Có sự thể hợp các gen quý của cả bố lẫn mẹ cho con lai.

B.

Con lai mang các cặp gen dị hợp về các tính trạng quan tâm.

C.

Có sự kết hợp các đặc điểm tốt ở cả bố lẫn mẹ cho con.

D.

Có sự thể hợp các gen quý của cả bố lẫn mẹ cho con lai.

Con lai mang các cặp gen dị hợp về các tính trạng quan tâm.

Có sự kết hợp các đặc điểm tốt ở cả bố lẫn mẹ cho con.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có sự thể hợp các gen quý của cả bố lẫn mẹ cho con lai.

Con lai mang các cặp gen dị hợp về các tính trạng quan tâm.

Có sự kết hợp các đặc điểm tốt ở cả bố lẫn mẹ cho con.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.