Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội là

A.

Tổng bộ Việt Minh.

B.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

C.

ủy ban khởi nghĩa Hà Nội.

D.

Xứ ủy Bắc Kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ủy ban khởi nghĩa Hà Nội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.