Lê- nin đã đánh giá các tác phẩm của ai như “ tấm gương phản chiếu cách mạng Nga”?

A.

Lỗ Tấn.

B.

Lép-tôn-xtôi.

C.

Vích-to Huy-gô.

D.

Mác Tuên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Lép-tôn-xtôi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.