Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi độ dài của phân tử ADN?

A.

Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể

B.

Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể

C.

Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể

D.

Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.